Quickribbon Miood - s??odkie inspiracje » Przedpok??j

Wieszaki z gestem

Akcesoria, Prezenty, Przedpok??j, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) 8 Komentarze »

Co prawda o wieszakach pisa??em ju?? sporo, ale poniewa?? dla Was - drodzy czytelnicy - liczy si─? tylko jako??─?, pomin─? ten aspekt i napisz─? raz jeszcze.

We wszystkich kulturach gesty odgrywaj─? ogromn─? rol─?. Wiedz─? o tym m.in. kierowcy oraz radzieccy kibice Wo??kowa, kt??rym Kozakiewicz pokaza?? kiedy?? to co dzi?? pokazuje dziennikarzom w pewnej reklamie telewizyjnej. Gesty s─? wi─?c uniwersalne i ponadczasowe. Tak jak wieszaki.

Powy??sze zdj─?cia prezentuj─? cz─???─? kolekcji r─?cznie robionych d??oni, na kt??rych mo??na powiesi─? to i owo. Dost─?pnych jest wiele gest??w w wielu kolorach - czerwonym, seledynowym, bia??ym, r????owym, pomara??czowym, fioletowym i wykonywanym na secjalne zam??wienie - czarnym. Cena ka??dego z nich wynosi nie ma??o bo a?? 90┬? (433 z??). [via Cribcandy]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 12 ??rednia: 3.92 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Trawiasty Wazon

?üazienka, Akcesoria, Dekoracje, Kuchnia, Ogr??d, Pok??j Dziec─?cy, Prezenty, Przedpok??j, Salon, Sypialnia, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) 11 Komentarze »

Trawiasty wazonTrawiasty wazon zosta?? zaprojektowany przez Normanna Copenhagen, kt??ry tym samym wnosi wi─?cej natury w nasze cz─?sto plastikowe wn─?trza. Kwiaty w takim wazonie wygl─?daj─? do??─? normalnie, ze wzgl─?du na fakt, i?? tak w??a??nie wygl─?da ich naturalne ??rodowisko. Id─?c na ??─?k─? pe??n─? kwiat??w, zobaczymy mniej wi─?cej setki takich wazon??w ;-)

Nale??y doda─?, ??e jest on wykonywany r─?cznie i znowu podobnie jak u Matki Natury, ka??dy egzemplarz jest dzi─?ki temu unikalny. Trawiaste Wazony b─?d─? w sprzeda??y od lutego 2008 w internetowym sklepie Normanna, a ich ceny b─?d─? wynosi─? w zale??no??ci od wielko??ci: Ma??y 35Ô?? (127 z??); ??redni 45Ô?? (163 z??); Du??y 60Ô?? (218 z??). [via Freshome]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 6 ??rednia: 4 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Wieszak z g??rskimi szczytami

Akcesoria, Przedpok??j, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) 11 Komentarze »

G??rski wieszakG??rski wieszakMi??o??nicy g??r b─?d─? wniebowzi─?ci. Oto wieszak wykonany z drewna, kt??ry wygl─?da jak g??ry z pokrytymi ??niegiem┬á wierzcho??kami. Naturalny materia?? i odniesienie do przyrody to cechy, kt??re s─? coraz bardziej i cz─???ciej doceniane przez konsument??w. Jednak mimo niew─?tpliwej oryginalno??ci wieszaka, jego cena pozostawia wiele do ??yczenia. 175$ (440 z??) za kawa??ek wyciosanego drewna wydaje si─? by─? r??wnie oryginalnym pomys??em. [via Freshome]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 1 ??rednia: 3 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Lampa do k─?ta

O??wietlenie, Przedpok??j, Salon, Sypialnia, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) 1 Komentarz »

Lampa do k─?taCzy zauwa??yli??cie, ??e stoj─?ca lampa z okr─?g??ym aba??urem ??rednio pasuje do k─?ta pokoju? Firma Zinc Details zauwa??y??a i teraz sprzedaje lamp─?, kt??r─? bez problemu wstawisz w r??g, nie trac─?c przy tym wi─?cej przestrzeni ni?? jest to faktycznie niezb─?dne. Wszystko dlatego, ??e aba??ur jest wycinkiem ko??a o k─?cie 90 stopni czyli dok??adnie takim samym jaki maj─? Twoje ??ciany! (no chyba ??e kto?? zrobi?? fuszerk─?). Podchodz─?c do tego zagadnienia w abstrakcyjno-matematyczny spos??b, mo??na stwierdzi─?, ??e z jednego tradycyjnego aba??uru, mo??na wykona─? 4 pasuj─?ce do wszystkich k─?t??w pokoju. C???? za oszcz─?dno??─?. Tymczasem cena jednej takiej lampy wynosi 195$ (490 z??). [via Swissmiss]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 4 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Hookbox czyli pude??kohak

Akcesoria, Przedpok??j, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) Brak komentarzy »

Hookbox czyli pude??kohakHookbox to kombinacja haka i pude??ka na drobne przedmioty. Dost─?pne s─? dwie wersje kolorystyczne - czerwona i czarna. Warto te?? zaznaczy─?, ??e wieszaki s─? ceramiczne. Cena jednej sztuki wynosi 98$ (246 z??). Takie rozwi─?zanie wydaje si─? by─? idealnym dla go??ci, kt??rzy przychodz─?c zawsze przynosz─? ze sob─? jakie?? drobiazgi, kt??rych p????niej szukaj─?. [via Uncrate]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 4 ??rednia: 4.5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Zegar ??cienny z sejfem

Akcesoria, Biuro, Kuchnia, Ma??y Wydatek (51-100z??), Prezenty, Przedpok??j, Salon, Sypialnia 2 Komentarze »

Zegar sejfZegar ??cienny to przedmiot, kt??ry mo??na znale??─? praktycznie w ka??dym domu i by─? mo??e w??a??nie dlatego jest on dobrym miejscem na przechowywanie swoich skarb??w. Ten zegar jest r??wnie?? sejfem, kt??ry pozwoli Ci chroni─? cenne rzeczy przed r─?kami kleptoman??w. Oczywi??cie poza tym dzia??a on jak ka??dy inny i zasilany jest jednym “paluszkiem”. Kosztuje 19,98$ (51 z??). [via Cribcandy]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 5 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

To ja, Narcyz si─? nazywam

?üazienka, Akcesoria, Dekoracje, Pok??j Dziec─?cy, Prezenty, Przedpok??j, Salon, Sypialnia, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) Brak komentarzy »

Lustro i love me Lustro Lustro Lustro

Je??li lubicie oryginalne lustra to chyba bardziej wyszukanych i fiku??nych nie znajdziecie. Francuska firma Domestic stworzy??a ich ca??─? seri─? pod nazw─? Narcisse (narcyz). Wygl─?daj─? ciekawie, roz??wietlaj─? ciemne k─?ty mieszkania i przykuwaj─? wzrok. S─? bardziej elementem dekoracyjnym ni?? praktycznym przedmiotem jak zwyk??e, prostok─?tne lustra. No ale jak zwykle co?? za co??. Ceny narcyz??w wahaj─? si─? w zale??no??ci od wzoru. Widoczne tutaj mo??na kupi─? za 57-89 Ô?? (204-318 z??). [via Trendir]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 10 ??rednia: 4.6 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

??wi─?teczna choinka 2d

Akcesoria, Biuro, Dekoracje, Ma??y Wydatek (51-100z??), Pok??j Dziec─?cy, Przedpok??j, Salon, Sypialnia Brak komentarzy »

Choinka na papierzeId─? ??wi─?ta, czas ??niw dla sprzedawc??w choinek, drzew bez kt??rych tradycja polskich ??wi─?t Bo??ego Narodzenia by??aby co najmniej niekompletna. Niekt??rzy jednak w swoich mieszkaniach nie maj─? miejsca na prawdziwe, zielone i pachn─?ce drzewko, albo maj─? awers do corocznego, rytualnego wycinania las??w, szk????ek i zagajnik??w. Dla nich w??a??nie powsta??o proste rozwi─?zanie, jakim jest plakat ??wi─?tecznej choinki. Ma wymiary 120×160cm, wystarczy roz??o??y─? i powiesi─? na ??cianie. Co prawda nie daje takich samych wra??e?? jak prawdziwe, ale te?? nie gubi igie?? i zajmuje tylko milimetr przestrzeni. Niestety nic nie jest idealne i nale??y pami─?ta─?, ??e stworzenie tej papierowej choinki r??wnie?? wymaga??o ??ci─?cia jakiego?? drzewa. Cena wynosi 22 Ô?? (80 z??). [via Cribcandy]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 7 ??rednia: 3.57 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Nie masz okna? Kup ??aluzje!

Akcesoria, Bezcenne (cena nieznana), Biuro, Dekoracje, Gara??, Kuchnia, O??wietlenie, Przedpok??j, Salon, Sypialnia 4 Komentarze »

Bright BlindPrzebywanie w pomieszczeniu bez okien mo??e wyra??nie wp??ywa─? na psychik─? cz??owieka i jest to kwestia niezaprzeczalna. Dla tych kt??rzy pracuj─? w tego typu miejscach istnieje jednak szansa ratunku. Bright Blind to ??aluzje, kt??re montuje si─? w dowolnym miejscu ??ciany. Specjalny elektroluminescencyjny materia??, z kt??rego s─? one wykonane, emituje wystarczaj─?co du??o ??wiat??a by sprawia─? wra??enie, ??e za nimi znajduje si─? prawdziwe okno. ??aluzje te wykonywane s─? r─?cznie i na zam??wienie. Nie wiadomo dok??adnie jaka jest cena, ale wiadomo, ??e w razie zainteresowania trzeba uzbroi─? si─? w cierpliwo??─? i sporo pieni─?dzy. [via OhGizmo!]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 11 ??rednia: 4.82 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Drzwi do ping-ponga

Bezcenne (cena nieznana), Biuro, Dla Dzieci, Meble, Pok??j Dziec─?cy, Przedpok??j, Salon, Sportowe 2 Komentarze »

Drzwi do ping ponga Drzwi do ping pongaJako wicemistrz ??l─?ska w rozgrywkach junior??w w tenisa sto??owego (lat temu 10 albo i wi─?cej), nie mog??em pomin─?─? takiego pomys??u na wykorzystanie zwyk??ych drzwi. Poza tym, ??e mo??na je otwiera─? tak jak standardowe, to wewn─?trz znajduje si─? mini-st???? do ping-ponga ze sztywn─? siatk─?. Wystarczy go przekr─?ci─? i ju?? mo??na rozegra─? partyjk─? z s─?siadem. Czy?? to nie genialne? Strona produktu. [via Ektopia]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 11 ??rednia: 4.09 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Meble holenderskie ;)

Bezcenne (cena nieznana), Meble, Pok??j Dziec─?cy, Przedpok??j, Salon, Sypialnia 3 Komentarze »

Na pierwszy rzut oka wygl─?daj─? jakby mia??y si─? zaraz stopi─? albo jakby pochodzi??y z jakiej?? kresk??wki. Tak naprawd─? s─? r─?cznie rze??bione w Holandii, a ich projektantem jest Maarten Baas. Je??li chcesz mie─? w domu meble troch─? niecodzienne, te b─?d─? trafionym wyborem. [via Freshome]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 7 ??rednia: 3.43 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Kable za p??ot!

Akcesoria, Bezcenne (cena nieznana), Dekoracje, Pok??j Dziec─?cy, Przedpok??j, Salon, Sypialnia 1 Komentarz »

P??otek na kable??yjemy w ??wiecie elektroniki i mimo, ??e coraz cz─???ciej dzia??a ona bezprzewodowo to wci─??? nie mo??emy obej??─? si─? bez wszechobecnych kabli. Stanowi─? one szczeg??lnie uci─???liwy problem gdy musz─? przebiega─? przez wi─?ksz─? cz─???─? mieszkania czy pokoju. Ciekawym rozwi─?zaniem zdaje si─? by─? p??otek na kable. Ma??e sztachety przykleja si─? do listwy pod??ogowej (oczywi??cie je??li si─? j─? ma) i wrzuca za nie wszystkie druty. Proste, ??adne i ciekawe. [via Swissmiss]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 9 ??rednia: 4.33 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com
WP Theme & Icons by N.Design Studio modified by GB
RSS Inspiracji RSS Komentarzy Login