Quickribbon Miood - s??odkie inspiracje » 2007 maj

Ludzkie stojaki na p??yty

Akcesoria, Dekoracje, Meble, Prezenty, Salon, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) 3 Komentarze »

P????ka na p??yty cd P????ka na p??yty cd P????ka na p??yty cd

Human CD Holder to artystyczny zestaw stojak??w na p??yty (jeden z nich mo??e by─? p????k─?), kt??rych integraln─? cz─???ci─? s─? figurki przedstawiaj─?ce trzymaj─?cych lub wspinaj─?cych si─? do Twoich p??yt ludzi. Wygl─?da to bardzo efektownie i pozwala w ??adny spos??b wyeksponowa─? ulubion─? kolekcj─? p??yt, nadaj─?c jej artystycznego polotu. Cena ka??dego z trzech dost─?pnych stojak??w wynosi ok 40$ (112 z??). Do kupienia na wrapables.com. [via freshome]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 8 ??rednia: 3.63 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Sprawd?? jak si─? bawisz

Akcesoria, Bezcenne (cena nieznana), Dekoracje, Elektronika, Salon 1 Komentarz »

Party TimerParty TimerWow, ale impreza - atomowa! Teraz takim okre??leniem mo??na relacjonowa─? znajomym “wczorajsz─?” zabaw─?. Party Timer Digital Clock to na poz??r zwyk??y elektroniczny zegar. Jednak kiedy schodz─? si─? go??cie i robi si─? coraz gwarniej, zamienia si─? w “imprezomierz”, wy??wietlaj─?c na ekranie grafiki i okre??lenia (9 rodzaj??w), nie pozostawiaj─?ce w─?tpliwo??ci w jakiej imprezie uczestniczymy. Urz─?dzenie to mierzy poziom ha??asu w zakresie od 0 do 161 decybeli. Ka??dy przedzia?? tej skali odpowiada jednemu stopniowi imprezy. Mo??emy mie─? do czynienia z brakiem imprezy, romantyczn─? imprez─?, rozmowami, lekk─?, muzyczn─?, taneczn─?, klubow─? lub mega imprez─?, a powy??ej ostatniej warto??ci biesiada przyjmuje miano atomowej. Warto wspomnie─?, i?? g??o??no??─? koncertu rockowego to ok 110 decybeli, a silnik odrzutowca powoduje ha??as rz─?du 140db. W przypadku “najlepszej”, atomowej zabawy, go??cie z pewno??ci─? wyjd─? z niej z trwale uszkodzonym narz─?dem s??uchu. [via OhGizmo!]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 5 ??rednia: 4.4 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Naturalna pami─?─?

Akcesoria, Biuro, Elektronika, Prezenty, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) Brak komentarzy »

Pendrive w patykuCo?? dla mi??o??nik??w przyrody - pami─?─? usb w patyku. Do wyboru 1 i 2 gigabajty pojemno??ci za 89 i 129 dolar??w (250 i 362 z??). Ca??kowicie unikalny kszta??t ka??dego pendrive’a gwarantowany. Ciekawe tylko jak d??ugo takie urz─?dzenie nadaje si─? do u??ytku. Niew─?tpliwie jednak jest to pierwsza przeno??na pami─?─? na ??wiecie, kt??ra mo??e spr??chnie─?. Do kupienia na dynamism.com [via gadzety.autentyki.pl]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 3 ??rednia: 4 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Zobaczy─? temperatur─?

?üazienka, Akcesoria, Dekoracje, Grosze (1-50z??), Kuchnia, O??wietlenie 9 Komentarze »

Kran LEDJak najpro??ciej sprawdzi─? temperatur─? wody? Spojrze─? na ni─?! Od dzi?? nie trzeba ju?? wsadza─? palca pod kran by przekona─? si─?, ??e woda z niego p??yn─?ca jest tak gor─?ca, ??e lepiej palca nie wsadza─?. Wystarczy zamontowa─? w swoim kranie diody LED z czujnikiem temperatury. Woda, gdy jest zimna, ??wieci na niebiesko, a kiedy osi─?ga temperatur─? 32 st. Celsjusza, zmienia si─? w czerwony neon. Jak wida─? jest to nie tylko efektowny gad??et, ale r??wnie?? bardzo praktyczny. Mo??na go kupi─? na stronie merlinsbox.com za 12,99$ (36 z??). [via productdose]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 3 ??rednia: 4.33 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

S??up krzese??

Dekoracje, Dla Zamo??nych (10ty??-100ty?? z??), Meble, Ogr??d, Salon Brak komentarzy »

Obelisk Chairs Obelisk ChairsObelisk (z greckiego obeliskos - ro??en, s??up) to pomnik w formie wysokiego, smuk??ego s??upa, wykonanego z jednego bloku skalnego. W??a??nie nim inspirowany jest zestaw krzese?? i stolika dost─?pny na stronie marketplace.hgtv.com. Zaprojektowany jest w taki spos??b, ??e pozwala posk??ada─? ca??y komplet w jeden element, wygl─?dem przypominaj─?cym obelisk. Wygl─?da to bardzo designersko i stanowi w??wczas element dekoracji. Ca??o??─? wykonana jest z aluminium i tkanego polietylenu. Dzi─?ki temu Obelisk Chairs mo??na u??ywa─? zar??wno wewn─?trz jak i na zewn─?trz. Kosztuje nie ma??o bo a?? 8920$ (25 000 z??). [via Uncrate]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 5 ??rednia: 4.6 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

??ar??wka w stylu perpetum mobile

Akcesoria, Dekoracje, Grosze (1-50z??), O??wietlenie 3 Komentarze »

??ar??wka w stylu perpetum mobile ??ar??wka w stylu perpetum mobile ??ar??wka w stylu perpetum mobile
Znowu okazuje si─?, ??e proste pomys??y s─? najlepsze. Zamiast kupowa─? wymy??lne lampy, szklane klosze i aba??ury z ornamentami chc─?c ukry─? ohydn─? ??ar??wk─?, na kt??rej w dodatku jest napisane ??e osram, lepiej skorzysta─? z oferty firmy 100per. Na jej stronie, za 2100 jen??w (48 z??) mo??na kupi─? 30 watow─? ??ar??wk─? z dwoma gwintami z czego jeden jest prawdziwy. Jak wida─? na zdj─?ciu instalacja taka wygl─?da do??─? zadziwiaj─?co i z pewno??ci─? wzbudzi w??r??d naszych go??ci wi─?cej zachwytu i ciekawo??ci ni?? rze??biona z ko??ci s??oniowej i stoj─?ca do g??ry nogami lampa z falbankami. [via idea-sandbox]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 14 ??rednia: 4.21 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Podaruj Mamie Serce albo Nic

Grosze (1-50z??), Prezenty 1 Komentarz »

Czekoladowe serce26 maj - dzie?? pi─?kny i nawet pogoda jaka?? taka ??wi─?teczna. Czas podzi─?kowa─? Mamom za wszystko co robi─? i kim s─? dla swoich mniejszych lub wi─?kszych dzieci. Tylko jak? S??owa to za ma??o, a ??eby kupi─? ca??y ??wiat, nie starczy pieni─?dzy. Dobrym pomys??em wydaje si─? wi─?c obdarowanie Mam swoim sercem. Idea s??uszna jednak ze wzgl─?du na ryzyko zwi─?zane ze stanem transplantologii w Polsce i w─?tpliw─? mo??liwo??ci─? funkcjonowania bez serca, mo??na z niej ??mia??o zrezygnowa─?. Zreszt─? grzechem by??oby (chocia??by ze wzgl─?du na nazw─? tego bloga), ??eby prezent dla naszych rodzicielek nie by?? s??odki. Mo??e wi─?c czekoladki w kszta??cie serduszek? Troch─? banalne, tym bardziej ??e czekoladowe serduszka wcale nie przypominaj─? kszta??tem prawdziwego serca. Rozwi─?zaniem jest serce jak prawdziwe, tyle ??e z czekolady. Wa??y prawie p???? kilograma i anatomicznie odzwierciedla prawdziwe serducho. Mo??na je kupi─? na stronie pushindaisies.com za 15,95$ (45 z??).

NicDla Mam, kt??rym czekoladowe serce mo??e wyda─? si─? zbyt dosadne oraz takich, kt??re maj─? wszystko (mam nadziej─?, ??e takie istniej─?), nic nie proponuj─?. Albo raczej: proponuj─? “Nic”. Brzmi dziwnie, ale wcale nie jest bez sensu, tym bardziej ??e “Nic” kosztuje tylko 3,49 funt??w (19 z?? - czy zap??aci??e?? kiedy?? wi─?cej za nic?). Oto jak sprzedawca okre??la “Nic”: Ta cudnie wykonana fiolka pustki jest wype??niona niczym nie skr─?powan─? nico??ci─?. Wolna od brzemienia posiadania, ci─???aru odpowiedzialno??ci. Nic jest tak samo idiotyczne jak genialne. W rzeczy samej nawet stary Makbet, b─?d?? co b─?d?? szalony jak ??led??, zrozumia?? ??e ??ycie mimo i?? pe??ne ha??asu i przemocy (i bylo to zanim wymy??lono iPod’a) jest w??a??ciwie g??upkowate i ostatecznie Nic nie oznacza. I nie zapominajmy, ??e “Nic” jest tak samo wa??ne jak wi─?kszo??─? naszego wszech??wiata - i zawarto??ci wielu ludzkich g????w - wydaje si─?, ??e po to zosta??o wymy??lone. Jest wyra??eniem, pustym gestem, uk??onem w kierunku pr????nego posiadania i mimo, ??e “Nic” pozostaje niczym, jest oczywi??cie zapakowane wraz z milionami proton??w, neutron??w itp, co wydaje si─? ca??kiem niezle jak na Nic.

Wszystkiego najlepszego Mamy!

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 3 ??rednia: 3.33 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Schody zamiast szafy

Bezcenne (cena nieznana), Meble 8 Komentarze »

schodyJe??li zastanawiasz si─? czasem gdzie w domu upcha─? r????ne szparga??y, bo szafa si─? ju?? nie domyka, pawlacz przepe??niony, a piwnica za niska - zainspiruj si─? i wykorzystaj do tego schody. Przestrze?? pod nimi nie jest zazwyczaj w ??aden spos??b zagospodarowana. Stosunkowo ma??ym kosztem mo??na ka??dy stopie?? przerobi─? na szuflad─? i tym sposobem bez wstawiania nowych mebli uzyska─? sporo miejsca na przechowywanie. [via swissmiss]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 3 ??rednia: 3.67 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Tylko 9% Polak??w s??ucha jazzu

Dekoracje, Grosze (1-50z??), Kuchnia Brak komentarzy »

cool jazzJe??li jednak jeste?? jednym z nich, by─? mo??e spodobaj─? Ci si─? inspirowane tym gatunkiem muzycznym foremki do lodu. Na stronie Verbena.net mo??na kupi─? “Cool Jazz-Ice Cube Guitar Stirrers”, czyli zestaw trzech takich foremek, kszta??tem przypominaj─?cych gitary. Po wype??nieniu wod─? i zamro??eniu, wk??adamy do drinka i jazzowy klimat gwarantowany. Cena 9$ (25 z??).

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 6 ??rednia: 3.33 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Jednogodzinny zegar

Akcesoria, Dekoracje, Ma??y Wydatek (51-100z??) Brak komentarzy »

Jednogodzinny zegar??eby wiedzie─? jak d??ugo trwa jedna godzina i w dodatku zobaczy─? jej interpretacj─? graficzn─?, wystarczy przypi─?─? do ??ciany lub kartki papieru “1 hour circle” i czeka─?… jedn─? godzin─?. Rami─? zegara, na kt??rym umieszczona jest kolorowa kredka, zatoczy pe??ne ko??o, rysuj─?c idealny okr─?g. Firma everlab oferuje takie zegary w 4 kolorach - ??????tym, r????owym, niebieskim i zielonym za 21$ (59 z??). [via OhGizmo! ]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 4 ??rednia: 3 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Zosta?? designerem

Biuro, Polska Pensja (501-3ty?? z??), Salon, Sypialnia, Tekstylia Brak komentarzy »

Zip RugJe??li lubisz dokonywa─? zmian w swoim domu, by─? mo??e zainteresuje Ci─? dywan, kt??ry mo??na kupi─? na stronie nova68.com. Standardowo sk??ada si─? on z 4 kolorowych kawa??k??w materia??u (70% we??ny i 30% wiskozy), kt??re mo??na dowolnie ??─?czy─? za pomoc─? metalowego zamka b??yskawicznego wszytego w ich d??u??szy bok. Tym sposobem sam decydujesz w kt??rej cz─???ci Twojego dywanu b─?dzie jaki kolor. Do wyboru s─? maty zielone, czerwone, be??owe i czarne. W dodatku korzystaj─?c z “Zip Rug’a”, mo??na dopasowa─? dywan do ma??ych i du??ych pomieszcze?? poniewa?? daje si─? on ??─?czy─? i wyd??u??a─? w niesko??czono??─?. Ka??dy element ma rozmiar 75 x 180 cm. Jedynym k??opotem mo??e by─? cena - za czterocz─???ciowy komplet przyjdzie nam zap??aci─? a?? 915$ (2565 z??).

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 3 ??rednia: 3.67 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Jedno krzes??o, wiele mo??liwo??ci

Biuro, Meble, Polska Pensja (501-3ty?? z??) Brak komentarzy »

traychair1traychair2traychair3traychair4traychair5traychair6traychair7traychair8traychair9

Ostatnio trafi??em na TreyChair - ciekawie zaprojektowane krzes??o biurowe. Na pierwszy rzut oka wygl─?da do??─? normalnie jednak jak wida─? na powy??szych zdj─?ciach ma spore mo??liwo??ci. W bardzo prosty spos??b mo??na roz??─?czy─? siedzisko od podstawy, uzyskuj─?c dwa oddzielne i funkcjonalne mebelki. Cz─???─? z k????kami mo??na potraktowa─? jako taboret, stolik lub oparcie na nogi natomiast sam fotel nie zmienia swojej funkcji - wci─??? mo??na na nim siedzie─? tyle ??e nieco ni??ej bo na ziemi. W dodatku jest tak skonstruowany, ??e mo??na sie w nim pobuja─?. Brakuje mi jedynie pod??okietnik??w - mo??e pojawi─? si─? w przysz??ych modelach… Koszt tego wynalazku to 239$ (670 z??). Strona produktu.

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 1 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com
WP Theme & Icons by N.Design Studio modified by GB
RSS Inspiracji RSS Komentarzy Login